Віктор Глухий

Публікацій: 8

Будівництво застарілого асфальтного заводу суперечить стратегії розвитку Калуської громади

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 А
(адресат, визначений у п.15 Повідомлення)
main@eco.if.gov.ua

Начальнику управління екології та природних ресурсів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Пліхтяку Андрію Дмитровичу

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності
"Нове будівництво асфальтобетонного заводу в Івано-Франківській області,
"м. Калуш, вулиця Промислова, 14",
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,

№: 2023122711417

Приватне підприємство «ТЕХПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ 40003646)

Зауваження до планованої діяльності

Серед виробничих підприємств асфальтобетонні заводи (надалі АБЗ) є одними з найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Тому при проектуванні та організації роботи АБЗ дуже важливим питанням є врахування екологічних факторів.

У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, йдеться про будівництво асфальтобетонного заводу ДС-158 виробника ВАТ "Кредмаш". Ці заводи, котрі почали випускати у 1988 році і зняли з виробництва в 1994 році, були одними з найпопулярніших асфальтових заводів кінця минулого тисячоліття. Однак, застаріле газоочисне обладнання заводу ДС-158 не забезпечує ефективного очищення викидів забруднюючих речовин i не відповідає сучасним екологічним вимогам.

Відсутність сучасного очисного обладнання, крім безпосереднього прямого негативного впливу на здоров'я населення, також призводить до забруднення прилеглих територій поліциклічними ароматичними вуглеводнями (напр. бенз(a)піреном, бензоперіленом), важкими металами та іншими органічними і неорганічними забрудниками, що є причиною стійкого зростання захворюваності населення, в тому числі на онкологічні захворювання, та зменшення
очікуваної тривалості життя.

Значного зменшення викидів твердих дрібнодисперсних частинок (пил, сажа) та супутніх забруднюючих речовин, можна досягти за допомогою сучасного очисного обладнання, удосконаленням технологічних процесів приготування асфальтобетонних сумішей, жорсткого
контролю за дотриманням технологічних режимів і правил.

Зауваження і пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД

 • На початку повідомлення про плановану діяльність, у параграфі 2, мова йде про установку ДС-158, однак у подальшому тексті повідомлення (параграф 5 та 8), що стосується загальних технічних характеристик та сфери, джерел та видів можливого впливу на довкілля) йдеться вже про новішу установку ДС-185. Ця суттєва помилка (випадкова чи навмисна?) у повідомленні не дає змоги сповна оцінити всі фактори екологічного ризику планованої діяльності.

Однак у повідомленні про плановану діяльність далі зазначено: "Обезпилення технологічного обладнання забезпечується двоступеневою системою очищення пилогазової суміші: 1-а ступінь - очищення димових газів, що виходять з сушильного барабану від пилу в циклонах сухого пилеочищення, ІІ-а ступінь - мокрому пиловловлювачі - скрубері «Вентурі»". Саме ця неекологічна 2-ступенева технологія очищення відповідає старій установці ДС-158. Тому подальші зауваження стосуються саме АБЗ ДС-158.

 • При плануванні виробництва врахувати використання новітніх технологій виготовлення асфальтобетонних сумішей, впровадження комплексу природоохоронних за ходів, спрямованих на мінімізацію впливу викидів забруднюючих речовин від діяльності підприємства на навколишнє середовище, що досягається за рахунок використання сучасного технологічного обладнання, дотримання технологічного регламенту, герметизації технологічного обладнання та трубопроводів, автоматизації та механізації технологічного процесу, використання сучасного опалювального технологічного обладнання, очищення пило-повітряної суміші за допомогою триступеневої пило-газоочисної систем з ефективністю очистки >99%, забезпечення постійного контролю над роботою технологічного, очисного та опалювального обладнання, озеленення ССЗ.

Слід зазначити, що впровадження більш ефективних (триступеневих) систем пило-газоочистки значною мірою знижує концентрації специфічних забруднюючих речовин від джерел викидів АБЗ, що відповідає Директиві 2010/75/ЄС.

 • У звіті ОВД врахувати концепцію «найкращих доступних технологій та методів управління» (НДТМ) згідно Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/75/ЄС про промислові викиди.
 • Важливий вплив на кількість та вид забруднюючих речовин від асфальтозмішувальних установок, бітумних котлів, реакторних окислювальних установок, котелень та інших об'єктів, що використовують теплову енергію при виробництві гарячих асфальтобетонних сумішей, залежить від виду палива та технологічних особливостей його спалювання. При згоранні твердого палива та мазуту основними забруднюючими речовинами, що
  виділяються в атмосферу є тверді частинки легкої золи, оксиди сірки SO2/SO3, оксид вуглецю СО, оксиди азоту NOx, оксид ванадію V2O5, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), бенз(а)пірен, сажа; при згоранні газу - оксид вуглецю СО та оксиди азоту NOx.

Найбільша кількість оксидів сірки утворюється при спалюванні високосірчистих мазутів. В якості палива на установці ДС-158 використовується мазут різних марок та інше рідке паливо. Спалювати ці види палива дозволено лише при наявності каталітичного очищення технологічних димових газів. Експлуатація АБЗ при відсутності сучасного очисного обладнання є неприпустимим з точки зору негативного впливу на довкілля та здоров'я населення. АБЗ, які працюють на природному газі, мають низький рівень забруднення, а також сприяють зниженню капітальних витрат асфальтобетонного заводу.

Використання природного газу дозволяє зменшити викиди по деякими забруднюючим речовинам у 5-6 разів в порівнянні з використанням мазуту. Крім того, при роботі на мазуті додатково утворюються забруднюючі речовини, які практично відсутні при використанні природного газу: наприклад, мазутна зола та діоксид сірки. Тому перехід на природний газ має все більше актуальність і АБЗ нового покоління в якості палива використовують саме
природний газ.

 • Передбачити систему фільтрації вихідних газів із застосуванням в їх конструкції високотемпературної тканини: це гарантує ефективну очистку від дрібнодисперсних частинок різного розміру з дотриманням високих екологічних стандартів. Мокрий пиловловлювач, яким обладнаний ДС-158, має багато недоліків, що обмежують область їх застосування: утворення шламу в процесі очищення, що вимагає спеціальної системи для його переробки; виніс вологи в атмосферу та велика ймовірність забивання газоходів і обладнання шламом; велика витрата води і необхідність створення оборотних систем подачі води в пиловловлювач.

На новіших асфальтозмішувальних установках на другій ступені очищення запилених газів для осадження дрібного пилу застосовуються тканинні фільтри. Такі фільтри володіють високою ефективністю, незалежно від кількості прохідних газів. Застосування тканинних фільтрів забезпечує: більш високий ступінь очищення газу від дрібних частинок, ніж в газоочисних апаратах інших типів; можливість вловлювати частинки при будь-якому тиску газу; можливість практично повного вловлювання частинок пилу, включаючи субмікронні.

 • При зберіганні нафтопродуктів (дорожніх бітумів, гудронів, мазуту, бензину і т.д.) через люки бітумних котлів, дихальні клапани резервуарів для зберігання ПММ виділяються в атмосферу вуглеводні, серед яких значна кількість ароматичних - бензол, ксилол, толуол, м-крезол, фенол, етиленбензол, ацетальдегід, формальдегід, ацетон, бензапірен, насичені вуглеводні, пари бензину та мінеральних масел.
 • Враховуючи те, що технологія приготування асфальтобетонних сумішей на АБЗ включає в себе необхідність використання нафтопродуктів (бітуму та мазуту), визначити кількість викидів вуглеводнів при їх випаровуванні на всіх технологічних етапах (вузол розвантаження бітуму, бітумосховище, бітумоплавильні установки, бункери готової асфальтобетонної суміші, склади ПММ).
 • Передбачити онлайн моніторинг в режимі реального часу викидів у повітря забруднюючих речовин: пилу та сажі фракцій РМ2,5 - РМ10, газів SO2/SO3, NOx, монооксиду вуглецю, формальдегіду, ароматичних вуглеводнів (бензол, толуол, фенол, ксилол, крезол, етиленбензол), ПАВ - поліциклічних ароматичних вуглеводнів (згідно директиви 2004/107/ЄС), а також оксиду ванадію V2O5, автоматизованими системами, як
  безпосередньо на стаціонарному джерелі забруднення для систематичного оцінювання реальних обсягів викидів забруднюючих речовин, так і на межі санітарно-захисної зони, враховуючи розу вітрів, – для оцінки ризику шкідливого впливу на здоров'я населення.

Споруди, устаткування та апаратура для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин мають бути обладнані засобами вимірювальної техніки, необхідними для здійснення постійного контролю за ефективністю очищення, щоб в он-лайн режимі мати змогу оцінити обсяг та склад забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря.

 • Передбачити регулярний (щоквартальний) комплексний аналіз фізико-хімічного складу ґрунтів у місцях складування нафтопродуктів i відходів та ґрунтів прилеглих територій на наявність стійких органічних та неорганічних забруднюючих речовин, а також запланувати комплекс ефективних заходів для усунення потенційного негативного впливу на ґрунти від планованої діяльності.
 • Забезпечити доступ громадськості до результатів онлайн моніторингу викидів забруднюючих речовин у повітря із стаціонарних джерел забруднення згідно директиви 2003/4/ЄС та Орхуської конвенції про доступ громадськості до екологічної інформації.
 • Оцінити ризики від сукупного впливу, а також провести оцінку кумулятивного впливу діяльності як свого підприємства, так і сусідніх підприємств, розташованих на спільному промисловому майданчику, на стан навколишнього середовища та здоров’я населення в зоні впливу їх діяльності: в межах санітарно-захисної зони, а також в радіусі 1 та 3 км.
 • Як альтернативу слід розглянути новіші та більш екологічніші АБЗ установки таких провідних зарубіжних компаній як Lintec, BENNINGHOVEN (Німеччина), D&G MACHINERY (Китай), або вітчизняного ДС-185 (ВАТ «Кредмаш») з удосконаленнням технологічних процесів та підвищеною ефективністю очисних систем, екологічність яких
 • на порядок вище планованого устаткування.

Варто звернути увагу на численні рішення судів, пов‘язаних з екологічними порушеннями АБЗ старого зразка ДС-158. Деякі з них:

https://www.dei.gov.ua/post/36

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/78464448/

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87623410

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/65627348

Виходячи з вищезазначених зауважень та аргументів, експлуатація АБЗ старого зразка ДС-158 створить суттєву загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.

Експлуатація такого застарілого та неекологічного устаткування на території проммайданчика Калуша суперечить стратегії розвитку Калуської громади до 2030 року, ціль якої: "Калуш — екоіндустріальна столиця західної України".